Jak napisać wniosek o zasiłek?

Jak napisać wniosek o zasiłek?

Jednym z warunków uzyskania świadczenia, np. rodzinnego czy dla bezrobotnych jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go w stosownej placówce. Oczywiście, to zadanie wielu osobom wydaje się trudne, w związku z tym, iż w owych formularzach nie brakuje specjalistycznych zwrotów oraz licznych rubryczek, które najczęściej wszystkich przerażają.

Czytaj dalej

Zasiłki rodzinne – kryterium dochodowe

Zasiłki rodzinne – kryterium dochodowe

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż od listopada 2012 roku nastąpią zmiany w zakresie wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Obecnie wynosi on 504 zł i wzrośnie do 552, 30 złotych, zaś w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego wynosi teraz 583 złote i wzrośnie do 638, 90 złotych.

Czytaj dalej

Becikowe i zasiłek macierzyński, ojcowski

Becikowe i zasiłek macierzyński, ojcowski

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady przyznawania becikowego, czyli dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Otóż, prawo do niego będzie posiadała kobieta, która w okresie ciąży będzie pod stałą opieką lekarza oraz pierwsze badanie lekarskie wykona przed upływem 10 tygodnia ciąży. Warunkiem koniecznym uzyskania becikowego jest także systematyczne przeprowadzanie badań w każdym z kolejnych trymestrów. Warto podkreślić to, iż nowe zasady przyznawania zasiłku dotyczą kobiet, które zajdą w ciążę w kwietniu 2012 lub później.

Czytaj dalej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Na początku trzeba powiedzieć o tym, iż prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każdy, kto jest zarejestrowany w państwowym urzędzie pracy i pracownicy danego urzędu nie mogą przedstawić mu żadnej oferty pracy, stażu, przygotowania do zawodu oraz kursu kwalifikacyjnego. Oprócz tego, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, mianowicie należy w ciągu 18 miesięcy przepracować co najmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem krajowym.

Czytaj dalej

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, który np. ogłosił likwidację zakładu pracy. Natomiast, gdy sami się zwolnimy z pracy lub zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie, owe świadczenie nam nie przysługuje.

Czytaj dalej

Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczany jest też do świadczeń opiekuńczych. Komu należy się ten zasiłek?

Warto podkreślić to, iż może być on przyznany dziecku, które nie skończyło jeszcze 16 roku życia, ale ma stwierdzony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Poza tym, mogą z niego korzystać także osoby, które ukończyły 75 rok życia. Oprócz tego, prawo do niego posiadają osoby niepełnosprawne po 16 roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko wtedy gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Czytaj dalej

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Pracownik może korzystać także z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jednakże czasowa niezdolność do pracy z powodu chorobowego musi trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po wygaśnięcia umowy. Oczywiście, w takim wypadku pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie do dnia obowiązywania umowy, a od dnia jej wygaśnięcia wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Czytaj dalej