Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Poradnik

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczany jest też do świadczeń opiekuńczych. Komu należy się ten zasiłek?

Warto podkreślić to, iż może być on przyznany dziecku, które nie skończyło jeszcze 16 roku życia, ale ma stwierdzony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Poza tym, mogą z niego korzystać także osoby, które ukończyły 75 rok życia. Oprócz tego, prawo do niego posiadają osoby niepełnosprawne po 16 roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko wtedy gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Należy zwrócić uwagę na to, iż zasiłek pielęgnacyjny nie należy się osobom, które przebywają w instytucjach zapewniającym im całodobową opiekę oraz osobom posiadającym prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Poza tym, aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek, jednak trzeba do uczynić do 3 miesięcy od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Obecnie wynosi on 153 złote miesięcznie, a w listopadzie tegoż roku ta kwota ma ulec weryfikacji.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które wymaga stałej opieki albo bez pomocy drugiej osoby nie jest w stanie samodzielnie egzystować, uczyć się, podlegać rehabilitacji, przyjmować posiłki czy załatwiać potrzeby fizjologiczne. Oprócz tego, to świadczenie jest należne również osobom opiekującym się niepełnosprawnymi ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednakże trzeba mieć na uwadze to, iż to świadczenie nie przysługuje wtedy, kiedy osoba sprawująca opiekę na chorym pobiera rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny. Ponadto, świadczenie pielęgnacyjne jest przysługuje, kiedy miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 583 złotych netto. Ale należy wiedzieć o tym, iż w zależności ode tego, kto ubiega się o świadczenie, różnie to kryterium jest rozumiane. Obecnie, kwota świadczenia wynosi 420 złotych miesięcznie.

Nie zapominamy także o dodatku pielęgnacyjnym w kwocie 195,67 złotych, który przysługuje osobie uprawnionej do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej. Oczywiście, mowa tu o sytuacji, gdy dana osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności albo ukończyła 75 rok życia. Nie mogą z niego korzystać osoby przebywające na stałe w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-leczniczych.

0 0 votes
Daj ocenę