Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Poradnik

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, który np. ogłosił likwidację zakładu pracy. Natomiast, gdy sami się zwolnimy z pracy lub zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie, owe świadczenie nam nie przysługuje.

Komu należy się zasiłek przedemerytalny?

Z pewnością, ważną rolę odgrywa tu wiek i staż pracy. A, więc mogą z niego korzystać kobiety, które straciły pracę w wieku 56 lat i posiadają 20-letni staż pracy oraz mężczyźni, posiadający w momencie zwolnienia co najmniej 61 lat i 25-letni staż pracy. Poza tym, prawo do niego posiadają kobiety, które ukończyły 55 lat i posiadają okresy składkowe w wymiarze 3o lat oraz mężczyźni w wieku 60 lat, których okresy składkowe muszą wynosić 35 lat, w obu przypadkach utrata zatrudnienia musi być z winy pracodawcy. Oprócz tego, należy się ono kobietom posiadającym co najmniej 35-letni staż pracy oraz mężczyznom z 40-letnim pracy bez względu na to czy pracę stracimy z winy pracodawcy, czy też nie.

Nie zapominamy także o tym, iż do stażu liczą się zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe (np. studia), jednakże te drugie nie mogą przekroczyć jednej trzeciej wszystkich okresów składkowych. A, co najważniejsze, by mieć szansę na świadczenie przedemerytalne z tytułu likwidacji zakładu, musimy w nim pracować co najmniej pół roku przed jego upadłością. Kolejno, musimy się zarejestrować w urzędzie pracy jako osób bezrobotna, wykorzystać zasiłek dla bezrobotnych, najczęściej płacony przez pół roku i następnie złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny w ciągu 30 dni po wygaśnięciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże, aby go otrzymać, w okresie pobierania zasiłku nie można odmówić z przyczyn nieuzasadnionych podjęcia zatrudnienia. Mowa tu także o pracach interwencyjnych i innych pracach zleconych przez powiatowy urząd pracy.

Trzeba powiedzieć o tym, iż obecnie kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Owszem, jest to może nie zbyt wysoka suma, ale w czasach dużego bezrobocia stanowi ona często niezbędny zastrzyk pieniężny dla osób, które straciły zatrudnienie i mimo dużego stażu i wielkiego doświadczenia nie mogą znaleźć nowej pracy. Przyczyną tego oczywiście jest fakt, iż ludzie po 50 roku życia zazwyczaj nie są postrzegani jako atrakcyjni pracownicy i dlatego mają oni duże problemy z poszukiwaniem zatrudnienia, tym bardziej iż konkurencja na rynku pracy jest ogromna.