Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Polecane

Pracownik może korzystać także z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jednakże czasowa niezdolność do pracy z powodu chorobowego musi trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po wygaśnięcia umowy. Oczywiście, w takim wypadku pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie do dnia obowiązywania umowy, a od dnia jej wygaśnięcia wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Warto podkreślić to, iż aby pracownik mógł skorzystać z tegoż zasiłku po ustaniu zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do przesłania ZUS-owi oryginału zwolnienia lekarskiego wraz z drukiem ZUS Z-3 (art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej i § 1 rozporządzenia zasiłkowego). Poza tym, na prawo do zasiłku chorobowego nie ma żadnego wpływu przyczyna, z jakiej został rozwiązany stosunek pracy. Należy także podkreślić to, iż zasiłek chorobowy należy się wtedy, gdy niezdolność do pracy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwa bez przerwy 30 dni. Natomiast, w przypadku chorób zakaźnych możemy uzyskać zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy nawet do 3 miesięcy po ustaniu zatrudnienia i musi trwać ona także nieprzerwanie 30 dni. Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku chorobowego, to nie może przekraczać 100 % przeciętnego wynagrodzenia zgłaszanego do celów emerytalnych.

Trzeba także powiedzieć o tym, że do 1 lutego 2009 roku nie było rozróżnienia ze względu na wiek podczas wypłaty pracownikom zasiłków chorobowych. Obecnie, pracownicy są dzieleni na dwie grupy, na osoby przed 50 rokiem życia i po 50. Otóż, pracownikom po 50 roku życia skrócono okres płacenia wynagrodzenia podczas choroby przez pracodawcę do 14 dni i w tym wypadku wynosi ono 80 % pensji. Ponadto, pracownikowi, który ukończył 50 rok życia i był niezdolny do pracy z powodu choroby dłużej niż 14 dni przydługiej zasiłek chorobowy, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie zasady wypłacania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych dla tychże osób reguluje Art. 92 Kodeksu pracy Art. 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ( Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33). Oczywiście, gdy chcemy szczegółowo się zapoznać z aktami prawnymi regulującymi wypłacanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych warto zapoznać się z kodeksem pracy.