Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Dymek

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Oczywiście, w pierwszej kolejności mówimy tu o członkach rodziny, do której zaliczamy współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki. Ponadto w niektórych przypadkach może go także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba należąca do tej samej wspólnoty wyznaniowej co zmarły.

Trzeba powiedzieć o tym, iż podmioty, które zajmują się organizacją pogrzebu otrzymują owy zasiłek tylko wtedy, gdy okażą stosowne rachunki, których kwota nie może być wyższa niż należny zasiłek. Natomiast, w sytuacji gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób, zasiłek pogrzebowy jest dzielony proporcjonalnie w stosunku do poniesionych wydatków i dzielony między osobami uprawnionymi do jego otrzymania. Warto podkreślić to, iż można go uzyskać w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci bliskiej osoby, oczywiście po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku. W skrajnym przypadkach, kiedy nie można odebrać zasiłku z powodu późniejszego odnalezienia zwłok albo problemów z jego identyfikacją prawo do zasiłku wygasa w ciągu roku, ale od dnia pogrzebu.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Przede wszystkim, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy do właściwego wniosku musimy jeszcze dołączyć skrócony akt zgonu, a także oryginały rachunków np. z trumnę, usługi zakładu pogrzebowego, wieńce i wiązanki oraz dokumenty potwierdzające to, iż jesteśmy spokrewnieni lub spowinowaceni ze zmarłym, akty cywilne, dowód osobisty. Natomiast, w przypadku późniejszego odnalezienie zwłok wymagane jest stosowane zaświadczenie wydane przez policję lub prokuraturę, zupełny akt zgonu i uzasadnienie niemożności odebrania zasiłku w terminie. Z pewnością, zebranie wszystkich dokumentów jest zadaniem czasochłonnym, bowiem w celu ich uzyskania musimy odwiedzić różne instytucje. Poza tym, musimy poprawnie wypełnić wniosek, by nie został on odrzucony z przyczyn formalnych.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku pogrzebowego, to od 1 marca 2011 wynosi ona 4000 złotych bez względu na wysokość świadczeń rentowych czy emerytalnych pobieranych przez zmarłego. Należy wspomnieć o tym, iż dotychczas zasiłek pogrzebowy wynosił 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału, a więc dla wielu rodzin był on nawet o połowę niższy niż obecnie.